Investīciju riski

Investīciju mērķis ir peļņas gūšana. Lai gūtu panākumus, nepieciešama izpratne un prasmīga riska pārvaldība.

Nauda pelna naudu

Ir ļoti svarīgi saprast, ka visi investīciju veidi ir saistīti ar risku, kas ir pilnīgi normāli. Tirgus notikumi, kurus investori vai tirgus dalībnieki nevar kontrolēt, piemēram, ekonomikas lejupslīde vai ģeopolitiski notikumi, var izraisīt investīciju vērtības samazināšanos. Tomēr ir pārvaldāmi riski, kas investoriem būtu jārisina. Atcerieties, ka Tava riska tolerance ir individuāla, tāpēc tikai Tu vari noteikt, ar kādu riska līmeni esi apmierināts.

Izpētīsim Nectaro riskus un to, kā ar tiem rīkoties. Svarīgi ir saprast, ka riska pārvaldīšana tomēr neizslēdz iespēju zaudēt daļu vai visus ieguldītos līdzekļus, ja daži riski īstenojas. Gudra investēšana nozīmē efektīvu risku un potenciālo ieguvumu līdzsvarošanu.

Riski, kas saistīti ar pamatā esošajiem aizdevumiem

Aizņēmējs var aizkavēt plānotos maksājumus vai pasludināt bankrotu.
Risku pārvaldība

Aizdevuma izsniedzējs piedāvā atpirkšanas saistību gadījumā, ja pamatā esošie aizņēmēji nepilda saistības.

Turklāt Nectaro atbildīgās komandas locekļi rūpīgi uzrauga pamatā esošo aizņēmēju saistību izpildi, nekavējoties reaģējot uz trauksmēm un vajadzības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus.

Ar aizdevumu izsniedzējiem saistītie riski

Aizdevumu izsniedzējs var kļūt maksātnespējīgs, nespēt apkalpot aizdevumus vai pārtraukt sadarbību ar Nectaro.
Risku pārvaldība

Nectaro nodrošina caurskatāmību un drošību sadarbībā ar aizdevumu izsniedzējiem, lai aizsargātu mūsu investorus. Mums ir rūpīgs uzņemšanas un uzticamības pārbaudes process, kas nodrošina, ka visi partneri atbilst noteiktiem minimālajiem kritērijiem un saņem juridiskos atzinumus par saistītajiem riskiem.

Vari būt drošs, mēs aktīvi uzraugām kreditēšanas uzņēmumus, rūpīgi sekojot līdzi to finansiālajam, darbības un regulējuma stāvoklim. Jebkuru problēmu gadījumā esam izveidojuši drošības mehānismus parāda piedziņai.

Kā investoru mēs aicinām pārskatīt jebkura finanšu instrumenta Pamatprospektu. Tas sniegs vērtīgu ieskatu par iespējamiem riskiem, pamatojoties uz aprakstiem, vēsturisko darbību un citiem būtiskiem aizdevēja uzņēmuma datiem.

Ar Nectaro saistītie riski

Nectaro var kļūt maksātnespējīgs, tā licence var tikt atsaukta vai uzņēmums var kļūt nespējīgs apkalpot savus investorus.
Risku pārvaldība

Nectaro ir pilnvarota ieguldījumu brokeru sabiedrība un valsts ieguldītāju kompensācijas shēmas dalībniece saskaņā ar Direktīvu 97/9/EK. Šī shēma ir izstrādāta, lai aizsargātu ieguldītājus, nodrošinot kompensāciju gadījumā, ja Nectaro neatdod finanšu instrumentus vai ieguldītāju līdzekļus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka maksimālā kompensācija, ko ieguldītājs var pieprasīt saskaņā ar šo shēmu, ir 90% no neto zaudējumiem, nepārsniedzot 20 000 eiro. Tomēr ir svarīgi saprast, ka shēma nesedz ieguldījumu risku, piemēram, sliktu pamatā esošo aizdevumu darbību, aizņēmēja saistību nepildīšanu vai aizdevuma uzņēmuma saistību nepildīšanu.

Riski, kas saistīti ar emitentu

Uzņēmums, kas emitē Parādzīmes, var nepildīt savas saistības vai kļūt maksātnespējīgs.
Risku pārvaldība

Emitents ir īpašam nolūkam izveidots uzņēmums. Tas ir pilnībā Nectaro (Nectaro SIA) piederošs uzņēmums, kas neveic nekādu citu saimniecisko darbību, tādējādi ierobežojot emitenta saistību nepildīšanas risku.

Interešu konflikta risks

Investoru, aizdevuma uzņēmuma, emitenta un Nectaro intereses ne vienmēr sakrīt.
Risku pārvaldība

Nectaro ir izveidojis iekšējās procedūras, lai atklātu un risinātu interešu konfliktus. Detalizētu informāciju varat atrast mūsu interešu konfliktu pārvaldības politikā.

Aizdevumu izsniedzēji sākotnēji finansē aizdevumus no sava budžeta un var nebūt pārliecināti par to pārdošanu investoriem. Esiet drošs, visiem aizdevumiem ir atpirkšanas saistība. Ja aizdevuma saistību izpildes rādītāji ir zemāki, aizdevumu izsniedzējs to atpirks.

Normatīvās un atbilstības risks

Aizdevumu izsniedzēji un Nectaro ievēro likumus un noteikumus savā darbības ģeogrāfiskajā teritorijā. Tomēr alternatīvo investīciju un kreditēšanas regulējuma ainava ir salīdzinoši jauna un var mainīties.
Risku pārvaldība

Uzņēmumā Nectaro mēs rūpīgi uzraugām regulējuma attīstību un attiecīgi pielāgojam savu stratēģiju. Turklāt, veicot uzticamības pārbaudi, mēs novērtējam normatīvo vidi, kurā darbojas aizdevuma izsniedzēji.

IT sistēmas risks

Nectaro kā tiešsaistes investīciju platforma darbojas uz IT sistēmām. Jebkura šo sistēmu kļūme vai pārkāpums var ietekmēt mūsu spēju apkalpot mūsu investorus.
Risku pārvaldība

Kā licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība Nectaro ievēro normatīvās prasības attiecībā uz mūsu IT sistēmām. Šie noteikumi piešķir prioritāti stabiliem IT procesiem, lai samazinātu kļūmju risku. Regulators veic auditus, lai nodrošinātu mūsu atbilstību šīm prasībām.

Riski, kas saistīti ar sadarbību ar ārējiem partneriem

Lai sniegtu pakalpojumu saviem investoriem, Nectaro sadarbojas ar ārējiem partneriem, tostarp bankām un tīmekļa pakalpojumu sniedzējiem. Jebkuras problēmas ar šiem partneriem var īslaicīgi ietekmēt noteiktus pakalpojumus.
Risku pārvaldība

Mēs nopietni uztveram partneru izvēli un, kad vien iespējams, piedāvājam rezerves pakalpojumu sniedzējus.

Lūdzu, ņem vērā, ka precīzāku informāciju vari atrast Pamatprospektā par katru aizdevumu izsniedzēju*. Šis dokuments sniedz padziļinātu ieskatu investīciju procesā un ar to saistītajos riskos.

*Mēs vēlējāmies precizēt terminu, ar kuru Tu vari saskarties mūsu oficiālajā dokumentācijā, piemēram, procedūrās vai pamatprospektā. Mēs apzīmējam "Aizdevēju uzņēmumu" kā "Aizdevuma izsniedzēju". Tas ir tikai cits nosaukums ar to pašu nozīmi. Esi drošs, tas neko nemaina ne investīciju procesā, ne kā viss darbojas. Šajos dokumentos mēs izmantojam "Aizdevuma izsniedzējs" kā standarta terminu, lai lietas būtu skaidrākas un konsekventākas.

Uzzini savas naudas potenciālu!