Investoru aizsardzība

Mēs par prioritāti izvirzām savu investoru interešu aizsardzību.

Nectaro ir licencēta investīciju platforma ( IBF licence Nr. 27-55/2023/3 ), ko uzrauga Latvijas Centrālā banka.

Mēs, Nectaro, ar cieņu ievērojam Investoru aizsardzības likumu. Šajā likumā ir izklāstīti principi un procedūras ieguldītāju aizsardzības nodrošināšanai, tostarp kompensācijas shēmas piemērošanai.

Lieta

Gadījumā, ja Nectaro nespēj pildīt savas saistības pret investoru, Ieguldītāju aizsardzības likums pieļauj kompensāciju. Investoriem var būt tiesības saņemt 90% no neatgriezeniski zaudēto Parādzīmju vērtības vai zaudējumiem, kas radušies investīciju pakalpojumu nesniegšanas dēļ, ar kopējo limitu € 20 000 apmērā.

Darbība

Lai pieteiktos kompensācijai, investoriem Latvijas Bankā jāiesniedz pieteikums viena gada laikā no brīža, kad uzzināts par Nectaro nespēju pildīt savas saistības, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no darbības pārtraukšanas dienas.

Detaļas

Atlīdzība attiecas uz finanšu instrumentiem, pamatojoties uz to tirgus cenu brīdī, kad ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs pārtraucis pildīt savas saistības. Tas neattiecas uz zaudējumiem, kas radušies finanšu instrumentu cenu izmaiņu vai nelikviditātes dēļ.

Investoru aktīvu aizsardzība

Nectaro nodrošina investoru aktīvu drošību, saglabājot skaidru nodalīšanu starp viņu finanšu instrumentiem, neieguldītajiem līdzekļiem un Nectaro pašu aktīviem.

Piemērotības un atbilstības novērtējums

Lai investori neuzņemtos pārmērīgu risku, Nectaro veic individuālus novērtējumus, lai nodrošinātu, ka investīciju izvēle atbilst viņu unikālajiem apstākļiem.

Visaptveroša piekļuve informācijai

Nectaro sniedz izsmeļošu un detalizētu informāciju, ļaujot investoriem pieņemt pārdomātus lēmumus par savām investīcijām.

Rūpīga uzticamības pārbaude

Nectaro rūpīgi veic visu trešo pušu partneru, tostarp aizdevumu izsniedzēju, uzticamības pārbaudi, lai nodrošinātu visaugstāko pārbaudes līmeni.

Normatīvā atbilstība investīciju aizsardzībai

Regulētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām Eiropas Savienībā ir jāievēro virkne tiesību aktu un noteikumu, kas izstrādāti, lai aizsargātu gan investorus, gan finanšu sistēmas vispārējo stabilitāti. Izmantojot stingras iekšējās kontroles, ārējo un iekšējo auditu un regulatīvās uzraudzības kombināciju, Nectaro rūpīgi ievēro visas atbilstošās pilnvaras.

Finanšu instrumentu tirgu direktīva

MiFID sistēma uzlabo investoru aizsardzību un samazina sistēmisko risku, nosakot vienotus standartus un vadlīnijas investīciju sabiedrībām, kas darbojas visā ES. Aptverot praktiski visus finanšu investīciju un tirdzniecības aspektus ES, MiFID regulē tirgus pārredzamību, darījumu ziņošanu, produktu pārvaldību, investoru aizsardzību un pamudināšanas noteikumus.

Finanšu instrumentu tirgu regulējums

Kopā ar MiFID II direktīvu MiFIR risina uzņēmējdarbības prasības investīciju sabiedrībām. Tas ietver tādus aspektus kā tirdzniecības un darījumu ziņošana. MiFIR mērķis ir veicināt pārredzamību investoriem, uzliekot Eiropas Ekonomikas zonas investīciju sabiedrībām publiski atklāt noteiktus darījumus.

Regula par kompleksajiem mazumtirdzniecības un apdrošināšanas investīciju produktiem

Prospekta noteikumi nosaka standartizētu pamatprospektu struktūras, satura un apstiprināšanas sistēmu. Šie dokumenti ļauj investoriem pieņemt pārdomātus lēmumus, sniedzot informāciju skaidri un kodolīgi, vienlaikus veicinot dažādu investīciju vieglu salīdzināšanu.

Ieguldījumu sabiedrību direktīva un regula

Ieguldījumu Sabiedrību Direktīva un Ieguldījumu Sabiedrību Regula ievieš ieguldījumu sabiedrībām piesardzīgu regulējumu, kas ietver tādus faktorus kā minimālās kapitāla prasības, likviditātes rezerves un koncentrācijas riska robežas. Šie noteikumi ir pielāgoti uzņēmuma aktīvu lielumam un to darbības riska profilam, nodrošinot drošu finanšu vidi.

Mūsu saistības attiecībā uz investoru aizsardzību attiecas arī uz mūsu klientu informēšanu par viņu dalību sistēmā un kompensācijas apmēru par nenokārtotajām saistībām saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu. Jūsu uzticība un drošība mums ir vissvarīgākā, un mēs cenšamies nodrošināt pārredzamu un aizsargātu investīciju pieredzi Nectaro.

Uzzini savas naudas potenciālu!