Platformas lietošanas noteikumi

Pēdējais atjauninājums: 2023.gada 28.jūlijs

1.

Definīcijas un interpretācija

1.1.

Definīcijas:

Līgums

šie noteikumi un nosacījumi attiecībā uz pakalpojumiem, tai skaitā ieguldīšanu un papildu pakalpojumiem, ko Nectaro sniedz ar Platformas starpniecību un izmantojot Platformu.

Automātiskā ieguldīšana

Platformas funkcionalitāte, kas Ieguldītājam ļauj automatizēt ieguldījumus Parādzīmju komplektos atbilstoši Ieguldītāja izvēlētajiem ieguldīšanas kritērijiem.

Latvijas Banka

Latvijas Banka, Latvijas Republikas kompetentā iestāde saskaņā ar Prospektu regulu.

Aizņēmējs

Aizdevuma līgumā norādītā fiziskā persona vai juridiskā persona atbilstoši attiecīgajā Prospektā sniegtajai definīcijai. Termins Aizņēmējs šī Līguma kontekstā var būt piemērojams arī Aizdevuma izsniedzējam, kas saņem finansējumu no citas juridiskas personas (finansiālā atbalsta sniedzēja) netiešas Parādzīmju komplektu izlaišanas (emisijas) struktūras gadījumā.

Darba diena

jebkura diena, kas nav sestdiena, svētdiena vai valsts svētki Latvijas Republikā.

Norēķinu konts

atsevišķs konts Nectaro to naudas līdzekļu reģistrēšanai, kurus Ieguldītāji ir noguldījuši un kuri tiek turēti ar mērķi ieguldīt un īstenot darījumus Platformā.

Tiesīgais darījumu partneris

ieguldījumu starpniecības sabiedrība, kredītiestāde, apdrošināšanas sabiedrība, ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrība, pensiju fonds, pensiju fonda pārvaldīšanas sabiedrība vai jebkura cita sabiedrības, kas atbilst kritērijiem kā Tiesīgais darījumu partneris saskaņā ar piemērojamajā regulējumā noteikto.

Maksa

jebkāda Cenrādī norādītā maksa, kas Ieguldītājam ir jāmaksā par Platformā sniegtajiem pakalpojumiem, ieskaitot Ieguldījuma pasūtījumu izpildi un Pretenziju izskatīšanu.

Galīgie noteikumi

dokuments, kas veido Parādzīmju komplekta Galīgos noteikumus Regulas (ES) 2017/1129 izpratnē.

Finanšu instrumentu konts

atsevišķs konts Nectaro Ieguldītāja Parādzīmju komplektiem.

Ieguldījumu konts

Ieguldītāja Finanšu instrumentu konts un Skaidras naudas konts kopā un atsevišķi.

Ieguldījuma pasūtījums

pieteikums Platformā par jebkāda Parādzīmju komplekta pirkumu par konkrētu naudas summu, Automātiskās ieguldīšanas aktivēšanu, izmainīšanu, apturēšanu vai atcelšanu, vai jebkādu citu darījumu saskaņā ar šo Līgumu.

Ieguldītājs

persona, kuru Nectaro Platformā ir reģistrējis un pieņēmis kā Ieguldītāju.

Ieguldītāja identifikators Platformā

Ieguldītāja personalizēts numurs Platformā, kuru Nectaro izmanto, lai identificētu Ieguldītāju.

Ieguldītāja norēķinu konts

konts uz Ieguldītāja vārda kredītiestādē (bankā), maksājumu iestādē vai elektroniskās naudas iestādē, kuram ir piemērojami Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma noteikumi vai prasības, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas regulē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.

Ieguldītāja profils

Ieguldītāja personīgā vietne Platformā.

Emitents (Izlaidējs)

īpašiem mērķiem izveidota juridiska persona ar galveno uzdevumu izlaist (emitēt) Parādzīmju komplektus. Sīkāka informācija par attiecīgo Parādzīmju komplektu Emitentu (Izlaidēju) atrodama attiecīgajā Prospektā.

Aizdevums

saskaņā Aizdevuma līgumu neatmaksātā pamatsumma

Aizdevuma līgums

katrs aizdevuma vai cita finansējuma līgums starp juridisku personu kā aizdevēju un Aizdevuma izsniedzēju kā aizņēmēju (netiešas Parādzīmju komplektu emisijas (izlaišanas) struktūras gadījumā) vai Aizdevuma izsniedzēju kā aizdevēju un Aizņēmēju kā galējo aizņēmēju (tiešas Parādzīmju komplektu emisijas (izlaišanas) struktūras gadījumā).

Aizdevuma izsniedzējs

juridiska persona, kas ir izsniegusi Aizdevumu Aizņēmējam un izmanto visas tiesības un saistības pret Aizņēmēju, kas izriet no Aizdevuma līguma, saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem. Termins Aizdevuma izsniedzējs šī Līguma kontekstā var būt piemērojams arī juridiskajai personai, kura izsniedz Aizdevumu Aizdevuma izsniedzējam.

Minimālā parakstīšanās summa

minimālās darījuma summas un/vai sliekšņi, kas norādīti Prospektā attiecībā uz attiecīgajiem Parādzīmju komplektiem.

Nectaro

SIA Nectaro, dibināta kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību un reģistrēta 2016. gada 30. augustā Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 40203016025, Latvijas Bankas apstiprināta ieguldījumu starpniecības sabiedrība, kas ar Platformas starpniecību sniedz ieguldījumu un papildu pakalpojumus ieguldītājiem.

Nectaro konti

bankas konti uz Nectaro vārda kredītiestādēs atbilstoši Platformā norādītajam, uz kuriem Ieguldītājs pārskaita naudas līdzekļus, lai papildinātu ar tiem Ieguldītāja Norēķinu kontu.

Parādzīmes

visi vai daļa no parāda finanšu instrumentiem, kurus Emitents ir izlaidis (emitējis) dažādās sērijās, un šo sēriju segums ir un tās ir saistītas ar pamatā esošiem aizdevumiem ar līdzīgiem raksturlielumiem, lai veidotu vērtspapīru kopumu.

Parādzīmju komplekts

kopā apvienotas vairākas Parādzīmes, kas veido komplektu, kas ir pieejams Ieguldītājam.

Parādzīmju komplekta cena

Parādzīmju komplekta pirkuma cena, kas sastāv no nesamaksātās pamatsummas un jebkāda diskonta vai prēmijas.

Puse

Nectaro vai Ieguldītājs.

Platforma

vietnes, kuras izveidojis vai kas pieder Nectaro, kas ir apvienotas ar domēna nosaukumu www.nectaro.eu un kas ļauj saviem lietotājiem izmantot dažādus Nectaro, darbojoties šīs vietnes ietvaros, piedāvātos interaktīvos pakalpojumus.

Cenrādis

Platformas pakalpojumu cenrādis līdz ar tā periodiskiem grozījumiem.

Privātuma pamatnostādnes

Nectaro Privātuma pamatnostādnes, ka pieejamas Platformā, līdz ar to periodiskiem grozījumiem.

Profesionālais klients

persona, kurai tiek piešķirta profesionālā klienta kategorija atbilstoši piemērojamajā regulējumā noteiktajam.

Prospekts

jebkurš Parādzīmju komplekta prospekts, kas ir sagatavots un publicēts saskaņā ar piemērojamo regulējumu.Reģistrācijas pieteikums

Reģistrācijas pieteikums

pieteikums, kuru Platformā ir aizpildījusi persona identifikācijas, izpētes un citiem nolūkiem, lai reģistrētos kā Ieguldītājs Platformā un izveidotu Ieguldījumu kontus.

Privātais klients

persona, kurai nav piešķirta Profesionālā klienta vai Tiesīgā darījumu partnera kategorija atbilstoši piemērojamajā regulējumā norādītajam.

Sankcijas

jebkādi tiesību akti, regula attiecībā uz tirdzniecības, ekonomiskajām vai finansiālajām sankcijām, embargo vai ierobežojoši pasākumi, kurus pārvalda, ievieš vai īsteno Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome, Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) vai ASV Tirdzniecības departamenta Rūpniecības un drošības birojs, Eiropas Savienība, Latvijas Republika vai iepriekšminēto organizāciju struktūrvienības vai oficiālās institūcijas, vai jebkura cita kompetentā iestāde.

Darījuma apstiprinājums

dokuments, kas apstiprina attiecīgā Ieguldījuma pasūtījuma attiecībā uz Parādzīmju komplekta pirkumu (vai pārdevumu) izpildi.

Divfaktoru autentifikācija

Ieguldītāju identifikācijas un darījumu autorizācijas metode, kas atkarībā no Platformas funkcionalitātes un pakalpojuma veida ļauj Ieguldītājam izmantot savietojamu mobilo ierīci kodu vai īsziņu (SMS) saņemšanai vai citu funkcionalitāti, lai ļautu Ieguldītājam pierakstīties Ieguldītāja profilā un autorizēt Ieguldījuma pasūtījumus.

Pārbaudes tehnoloģija

trešo personu identifikācijas un personu apliecinošo dokumentu pārbaudes pakalpojumu sniedzējs, kuru izmanto Nectaro.

1.3.

Atsauce uz regulējumu ietver jebkādu jebkuras valdības, starpvaldību vai pārnacionālas organizācijas, pārvaldes, departamenta vai jebkuras regulatora, pašvaldības vai citas iestādes vai organizācijas regulējumu, noteikumu, oficiālu direktīvu, pieprasījumu vai vadlīnijas (neatkarīgi no tā, vai tām ir vai nav likuma spēka).

1.4.

Atsauce uz konkrētu regulējumu ir atsauce uz to tādu, kāds tas ir šobrīd spēkā, ņemto vērā jebkādus grozījumus, pagarinājumus vai atjaunojumus, un ietver jebkādu sekundāru likumdošanu, kas tajā brīdī ir spēkā un pieņemta atbilstoši tam.

1.5.

Atsauce uz diennakts laiku ir atsauce uz Austrumeiropas laiku (GMT+2).

1.6.

Atsauce uz Nectaro, Ieguldītāju, Aizdevuma izsniedzēju, Aizņēmēju vai jebkuru citu personu ietver to attiecīgos tiesību pēctečus, atļautos cesionārus un atļautos saņēmējus.

1.7.

Persona ietver jebkuru fizisku personu, juridisku personu, valdību, valsts vai valsts pārvaldes iestādi, vai jebkādu apvienību, vai citu organizāciju (neatkarīgi no tā, vai tai ir vai nav atsevišķa tiesībsubjektība).

1.8.

Tādu terminu kā “ieskaitot”, “tai skaitā”, “jo īpaši”, “piemēram” vai līdzīgi vārdkopu lietojums ir interpretējams kā piemēru sniedzošs vai ilustratīvs, neierobežojot iepriekšēju vārdu, aprakstu, definīciju, frāžu vai terminu jēgu..

1.9.

Ja nav nekādu pretēju norāžu, vārdi vienskaitlī ietver daudzskaitli, un daudzskaitlis ietver vienskaitli.

1.10.

Virsraksti šajā Līgumā, kā arī šī Līguma sadalījums nodaļās ir vienīgi ērtības labad un neietekmē šī Līguma interpretāciju.

2.

Reģistrācija Platformā

2.1.

Aizpildot Reģistrācijas pieteikumu Platformā, Ieguldītājs noslēdz šo Līgumu.

2.2.

Šis Līgums stājas spēkā, kad Nectaro ir veiksmīgi pabeidzis Ieguldītāja identifikāciju un izpēti saskaņā ar 3. punktu.

2.3.

Nectaro patur tiesības atteikt Ieguldītājam Līguma noslēgšanu jebkurā laikā un, nesniedzot nekādu paskaidrojumu un neievērojot 19. punktā noteikto kārtību. Šādā gadījumā Līgums nav uzskatāms par noslēgtu un nestājas spēkā.

2.4.

Noslēdzot Līgumu, uzskatāms, ka Ieguldītājs apstiprina, ka Ieguldītājs saprot angļu valodu un piekrīt noteikumiem par informēšanu un dokumentiem angļu valodā.

2.5.

Ieguldītājs atzīst un apliecina, ka reģistrācijas Platformā brīdī un katru dienu Līguma spēkā esamības laikā:

2.5.1.

visa Pārbaudes tehnoloģijas ietvaros un Nectaro Reģistrācijas pieteikumā vai citādi sniegtā informācija ir patiesa, pilnīga un nav maldinoša;

2.5.2.

ja Ieguldītājs ir fiziska persona, personai ir vismaz 18 gadi;

2.5.3.

Ieguldītājam ir Ieguldītāja norēķinu konts un visas tiesības izmantot jebkādus Ieguldītāja norēķinu kontā esošos naudas līdzekļus;

2.5.4.

Ieguldītājam nav piemērots nekāds maksātnespējas, bankrota, likvidācijas, administrācijas vai līdzīgs process jebkurā jurisdikcijā;

2.5.5.

Ieguldītājam, tā pārstāvjiem un patiesajiem labuma guvējiem nav piemērotas Sankcijas;

2.5.6.

Ieguldītāja norēķinu kontā esošie naudas līdzekļi nākuši no likumīgiem avotiem;

2.5.7.

Ieguldītājs ir veicis visas nepieciešamās darbības, un tam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai noslēgtu un izpildītu Līgumu saskaņā ar tā noteikumiem;

2.5.8.

Līgums veido spēkā esošas, juridiskas un saistošas Ieguldītāja saistības atbilstoši tā noteikumiem;

2.5.9.

Ieguldītājs ir informēts un saprot, ka šajā Līgumā noteikto Nectaro pakalpojumu sniegšanas vieta ir Latvija un ka Nectaro var sniegt pakalpojumus uz pārrobežu pakalpojumu sniegšanas pamata citās ES/EEZ dalībvalstīs, ja tas saņem nepieciešamo attiecīgās ES/EEZ dalībvalsts uzraudzības iestādes atļauju, un

2.5.10.

Līguma noslēgšana no Ieguldītāja puses un tā noteikumu ievērošana nepārkāps un neradīs saistību neizpildi neviena cita līguma vai dokumenta ietvaros, kurā Ieguldītājs ir līgumslēdzēja puse vai kas ir saistošs Ieguldītājam uz jebkāda rīkojuma, sprieduma, dekrēta vai cita Ieguldītājam piemērojama ierobežojuma pamata.

2.6.

Ieguldītājs atzīst un apliecina, ka Reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas un Līguma noslēgšanas brīdī Ieguldītājam ir visas tiesībspējas un rīcībspēja, un tas neatrodas alkoholam, narkotiku, psihoaktīvo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

2.7.

Ieguldītājs atzīst un piekrīt tālāk norādītajiem dokumentiem (līdz ar to periodiskiem grozījumiem), aizpildot Reģistrācijas pieteikumu:

2.7.1.

šim Līgumam;

2.7.2.

Cenrādim;

2.7.3.

informācijai par Nectaro, tā ieguldījumu un papildu pakalpojumiem, pasūtījumu izpildes pamatnostādnēm, interešu konfliktu pamatnostādnēm, sūdzību izskatīšanas pamatnostādnēm, Privātuma pamatnostādnēm;

2.7.4.

informācijai par izmaksām un maksājumiem, kas saistīti ar ieguldījumu un papildu pakalpojumiem un citiem Platformā piedāvātajiem pakalpojumiem;

2.7.5.

informācijai par Parādzīmju komplektu iezīmēm un riskiem;

2.7.6.

Ieguldītājs apliecina, ka ir izlasījis un sapratis šo dokumentu saturu, un piekrīt to noteikumiem;

2.7.7.

Nectaro nodrošinās, ka iepriekšminētie dokumenti ir pieejami Platformā.

2.8.

Pēc Reģistrācijas pieteikuma veiksmīgas aizpildīšanas Platformā tiek izveidots Ieguldītāja profils, piešķirot Ieguldītājam unikālu identifikācijas numuru un paroli pēc tā izvēles. Tas nodrošina Ieguldītājam piekļuvi Ieguldītāja identifikatoram Platformā, Ieguldītāja profilam un Ieguldījumu kontiem.

2.9.

Tikai reģistrētajiem Ieguldītājiem ir tiesības saņemt Platformā uzskaitītos pakalpojumus, un Ieguldītāja profilu var izmantot vienīgi Ieguldītājs.

2.10.

Viens Ieguldītājs var izveidot tikai vienu Ieguldītāja profilu un vienu Ieguldījumu kontu kopumu.

2.11.

Ja Ieguldītājs ir juridiska persona, Nectaro var ierobežot to Ieguldītāja pārstāvju skaitu, kuri var izmantot Platformu. Ieguldītājs atzīst un apliecina Nectaro, ka:

2.11.1.

katram Ieguldītāja pārstāvim ir nepieciešamās tiesības un pilnvaras uzņemties saistības Ieguldītāja vārdā attiecībā uz Līgumu;

2.11.2.

Nectaro tiks nekavējoties informēts par jebkādām izmaiņām vai katra Ieguldītāja pārstāvja pilnvarojuma atsaukšanu; un

2.11.3.

Nectaro nav atbildīgs par jebkādiem Ieguldītāja zaudējumiem vai atbildību, kas izriet no jebkādas jebkura Ieguldītāja pārstāvja darbības vai bezdarbības.

2.12.

Ieguldītāja profils ir konfidenciāls un pieejams vienīgi Ieguldītājam. Ieguldītāji var piekļūt savam profilam, ievadot savu e-pasta adresi un paroli Platformā vai izmantojot Divfaktoru autentifikāciju, ja tāda ir aktivizēta. Ieguldītājs var izmainīt e-pasta adresi un paroli saskaņā ar Platformā noteikto kārtību.

2.13.

Ieguldītāja parole ir konfidenciāla informācija. Ieguldītājam ir jānodrošina paroles drošība. Nectaro var prasīt, lai parolei būtu minimāls ciparu skaits, tas saturētu vismaz vienu lielo sākumburtu un vienu mazo burtu, un/vai izvirzīt jebkādus citus nosacījumus.

2.14.

Ja Ieguldītāja parole ir kļuvusi zināma vai varētu būt kļuvusi zināma trešajai personai, Ieguldītājam ir nekavējoties jāinformē Nectaro.

2.15.

Ieguldītāja piekļuve Ieguldītāja profilam tiks bloķēta, ja:

2.15.1.

Nectaro būs aizdomas, ka Ieguldītāja profilam ir piekļuvusi jebkura persona, kas nav Ieguldītājs;

2.15.2.

Nectaro būs aizdomas, ka Ieguldītāja parole ir kļuvusi zināma vai varētu būt kļuvusi zināma trešajai personai;

2.15.3.

Nectaro būs aizdomas, ka ir ticis vai tiks veikts jebkāds nelikumīgs darījums; vai

2.15.4.

vienīgi pēc Nectaro ieskatiem nolūkā nodrošināt pakalpojumu drošību, Ieguldītāja un/vai pārējo Nectaro klientu neaizskaramību, konfidencialitāti, vai nolūkā novērst zaudējumus, kuri varētu tikt nodarīti Nectaro vai tā klientiem.

2.16.

Ja Nectaro ir jebkāds iemesls aizdomām, ka Ieguldītājs ir iesaistīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, terorismā, terorisma vai proliferācijas finansēšanā, Sankciju pārkāpumā vai jebkādā citā noziedzīgā nodarījumā, Nectaro ir tiesības:

2.16.1.

nereģistrēt Ieguldītāju Platformā,

2.16.2.

nepieņemt naudas līdzekļus no Ieguldītāja,

2.16.3.

bloķēt pieeju vai slēgt Ieguldītāja profilu un/vai Ieguldījumu kontu.

3.

Ieguldītāja identifikācija un izpēte

3.1.

Nectaro veiks Ieguldītāja izpēti saskaņā ar Nectaro iekšējās kontroles sistēmu. Identifikācija tiek veikta attālināti, izmantojot Pārbaudes tehnoloģiju. Šādā gadījumā Nectaro paļaujas uz Pārbaudes tehnoloģijas sniegto informāciju un identificē Ieguldītāju, izmantojot no Pārbaudes tehnoloģijas saņemto informāciju. Ieguldītājam būs pienākums iesniegt Ieguldītāja sejas fotoattēlu un Ieguldītāja personu apliecinošos dokumentus Pārbaudes tehnoloģijai. Ja Ieguldītājs ir juridiska persona, Pārbaudes tehnoloģija var veikt līdzīgu izpēti attiecībā uz tā pārstāvjiem un patiesajiem labuma guvējiem.

3.2.

Ieguldītājam var lūgt iesniegt tālāk norādīto informāciju Nectaro saistībā ar Ieguldītāja identifikāciju:

3.2.1.

Ieguldītāja sejas fotoattēlu un video;

3.2.2.

vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi;

3.2.3.

pilsonību un/vai dzimšanas valsti;

3.2.4.

nodokļu rezidenci un nodokļu maksātāja identifikācijas numuru;

3.2.5.

naudas līdzekļu un labklājības izcelsmi; un

3.2.6.

darījuma mērķi un raksturu.

3.3.

Nectaro ir tiesīgs informācijas pieejamību noteikt vienīgi pēc saviem ieskatiem.

3.4.

Ja Ieguldītājs ir juridiska persona, Nectaro var līdzīgu izpēti veikt attiecībā uz tā pārstāvjiem un patiesajiem labuma guvējiem.

3.5.

Tiklīdz Ieguldītājs ir ticis identificēts, ir nepieciešams aizpildīt Nectaro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas anketu, lai veiktu Ieguldītāja izpēti.

3.6.

Nectaro ir tiesības tālāk norādīto īstenot jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem:

3.6.1.

pieprasīt sīkāku informāciju par Ieguldītāju izpētes nolūkiem;

3.6.2.

ieviest jaunas prasības vai grozīt Ieguldītāja identifikācijas un/vai izpētes kārtību;

3.6.3.

piekļūt privātām un/vai publiskām informācijas datubāzēm, nesaņemot iepriekšēju Ieguldītāja vai jebkuru citu fizisku personu atļauju;

3.6.4.

periodiski lūgt Ieguldītājam aktualizēt sniegto informāciju.

3.7.

Ieguldītāja profils un Ieguldījumu konti tiek aktivēti tikai pēc tam, kad Nectaro ir veiksmīgi pabeidzis Ieguldītāja identifikācijas un izpētes procesu. Ja Ieguldītāja profils un Ieguldījumu konti netiek aktivēti Nectaro norādītajā termiņā vienīgi pēc tā ieskatiem, Līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu un nestājas spēkā.

3.8.

Jebkāds Ieguldījuma pasūtījums vai jebkāds cits Ieguldītāja darījums Platformā pēc piekļuves Platformai, ievadot Ieguldītāja e-pasta adresi un paroli vai veicot Divfaktoru autentifikāciju, būs saistošs. Nectaro var lūgt veikt papildu darbības vai pasākumus no Ieguldītāja puses, lai autorizētu dažus Ieguldījuma pasūtījumu veidus.

3.9.

Nectaro var vienīgi pēc saviem ieskatiem neizpildīt jebkuru no Ieguldījuma pasūtījumiem vai jebkādu citu darījumu, ja:

3.9.1.

Ieguldītājs neievēro Līgumu;

3.9.2.

piekļuve Ieguldītāja profilam tikusi bloķēta atbilstoši 2.14. punktā noteiktajam un/vai Nectaro ir aizdomas par Ieguldītāja patieso identitāti;

3.9.3.

Ieguldītāja norādījumi ir neskaidri; vai

3.9.4.

nosaka jebkāda piemērojamā regulējuma prasības.

4.

Ieguldītāju iedalījums atbilstoši kategorijām

4.1.

Ieguldītāju Nectaro vērtēs nolūkā noteikt, vai jebkāds pakalpojums vai produkts ir atbilstošs vai piemērots Ieguldītājam. Nectaro vienīgi pēc saviem ieskatiem nosaka Ieguldītāja iedalīšanas atbilstoši kategorijai metodi un biežumu. Ieguldītājam ir pienākums sniegt novērtējumam nepieciešamo informāciju.

4.2.

Pirms Ieguldītājs var iesniegt jebkādu Ieguldījuma pasūtījumu, Nectaro noteiks Ieguldītāja kategoriju – vai tas ir Privātais klients, Profesionālais klients vai Tiesīgais darījumu partneris. Ieguldītāja kategorija parādīsies Ieguldītāja profilā un rakstveidā tiks nosūtīta Ieguldītājam.

4.3.

Atkarībā no piešķirtās kategorijas Nectaro piemēros atšķirīgus Ieguldītāja aizsardzības pasākumus Ieguldītājam saskaņā ar piemērojamo regulējumu. Kategorija tiks piemērota Nectaro Ieguldītājam sniegtajiem ieguldījumu un papildu pakalpojumiem, ja vien Ieguldītājam netiks paziņots citādi.

4.4.

Pēc Ieguldītāja rakstiska pieprasījuma Nectaro var izmainīt Ieguldītāja kategoriju no Privātā klienta uz Profesionālo klientu attiecībā uz jebkuru pakalpojumu vai darījumu, Ieguldītājam un Nectaro rakstveidā par to vienojoties, ar nosacījumu, ka:

4.4.1.

Ieguldītājs atbilst vismaz diviem no tālāk norādītajiem kritērijiem:

4.4.1.1.

ir īstenojis būtiska apmēra darījumus Platformā vai konkrētajā tirgū ar vidējo biežumu 10 darījumi ceturksnī iepriekšējo četru ceturkšņu laikā;

4.4.1.2.

tā finanšu instrumentu portfeļa apmērs, kas tiek definēts kā skaidras naudas noguldījumi un finanšu instrumenti, pārsniedz 500’000 EUR;

4.4.1.3.

strādā vai ir strādājis finanšu sektorā vismaz vienu gadu profesionālā amatā, kur nepieciešamas zināšanas par paredzētajiem darījumiem vai pakalpojumiem.

4.5.

Pirms kategorijas maiņas atbilstoši 4.4. punktam Nectaro izvērtē Ieguldītāja kompetenci, pieredzi un zināšanas, lai iegūtu apstiprinājumu, ka, ņemot vērā attiecīgo darījumu vai pakalpojumu veidu, Ieguldītājs ir spējīgs patstāvīgi pieņemt lēmumus par ieguldījumiem un tam ir zināmi attiecīgie riski.

4.6.

Ja Ieguldītājs neatbilst jebkuram no 4.4. punktā noteiktajiem kritērijiem, Nectaro ir tiesības atteikties mainīt kategoriju.

4.7.

Ja kategorijas maiņas rezultātā Ieguldītājs zaudēs noteiktas ieguldītāju aizsardzības tiesības, Nectaro pirms Ieguldītāja kategorijas maiņas no Privātā klienta uz Profesionālo klientu rakstveidā brīdinās Ieguldītāju par tiesībām uz ieguldītāja aizsardzību, kas var tikt zaudētas kā Profesionālajam klientam, un Ieguldītājs būs pienākums parakstīt apliecinājumu, ka tas ir saņēmis šādu brīdinājumu un saprot šādu tiesību zaudēšanas sekas. Par Profesionālā klienta statusa piešķiršanu ir jāvienojas rakstveidā.

4.8.

Neierobežojot iepriekšējo 4.4. punktu, Ieguldītājs var tikt klasificēts kā Profesionālais klients, ja Ieguldītājs atbilst Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma 124.1. panta otrajai daļai. Tas ietver dažādus nosacījumus, piemēram, Ieguldītājam (ja tas ir juridiska persona) ir jābūt licencētai juridiskai personai, kas darbojas Latvijas vai citas valsts finanšu tirgos, Ieguldītājam (ja tas ir juridiska persona) ir jāatbilst noteiktām finanšu prasībām, Ieguldītāja (juridiskas personas) pamata saimnieciskajai darbībai ir jābūt ieguldījumiem finanšu instrumentos, vai arī Ieguldītājam ir jābūt atzītam par Profesionālu klientu citā valstī saskaņā ar procedūru, kas ir līdzvērtīga Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajai.

4.9.

Ja Ieguldītājs tiek klasificēts kā Profesionālais klients, tam ir rakstveidā jāinformē Nectaro par jebkādām izmaiņām, kas var ietekmēt viņu tiesības uz Profesionālā klienta statusu, ne vēlāk kā 30 kalendāru dienu laikā pēc izmaiņu iestāšanās. Gadījumā, ja Nectaro uzzinās, ka Ieguldītājs vairs neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā Profesionālo klientu, Nectaro attiecīgi labos Ieguldītāja kategoriju un informēs Ieguldītāju par izmaiņām.

4.10.

Pēc Ieguldītāja rakstiska pieprasījuma Nectaro var izmainīt Ieguldītāja kategoriju no Profesionālā klienta uz Privāto klientu attiecībā uz visiem vai jebkuru no pakalpojumiem vai darījumiem, Ieguldītājam un Nectaro rakstveidā par to vienojoties.

4.11.

Ieguldītājs, ja tam ir piešķirta Profesionālā klienta vai Tiesīgā darījumu partnera kategorija, piekrīt, ka noteikta pirms Līguma nepieciešamā informācija un informācija saistībā ar Ieguldījuma pasūtījuma pieņemšanu un izpildi var tikt sniegta Ieguldītājam ierobežotā apmērā, vienīgi pēc Nectaro ieskatiem saskaņā ar jebkādu piemērojamo regulējumu.

4.12.

Atbilstības un piemērotības novērtējuma rezultātā vai gadījumā, ja Ieguldītājs nesniedz pietiekamu informāciju, lai tiktu veikts novērtējums, Nectaro var ierobežot vai apturēt noteiktus pakalpojumus vai produktus Platformā, kas vienīgi pēc Nectaro ieskatiem nav piemēroti vai atbilstoši Ieguldītājam, un iesniegt Ieguldītājam attiecīgus brīdinājumus.

4.13.

Ja Ieguldītājs ir juridiska persona, 4.12. punkta nolūkā Nectaro novērtēs Platformā reģistrētā Ieguldītāja pārstāvja zināšanas un pieredzi.

5.

Naudas līdzekļu pārskaitīšana uz Norēķinu kontu

5.1.

Norēķinu kontu var papildināt, pārskaitot naudas līdzekļus no Ieguldītāja norēķinu konta uz Nectaro kontiem attiecīgajā valūtā.

5.2.

Ieguldītājs var naudas līdzekļus pārskaitīt uz Norēķinu kontu tikai paša Ieguldītāja vārdā. Naudas līdzekļu pārskaitīšana uz Norēķinu kontu var būt Platformā īstenots automatizēts process, tai skaitā, izmantojot trešo personu pakalpojumu sniedzējus.

5.3.

Pārskaitot naudas līdzekļus uz Norēķinu kontu, Ieguldītājam ir jāidentificē naudas līdzekļi ar Ieguldītāja identifikatoru Platformā. Ja pārskaitījums tiek veikts bez Ieguldītāja identifikatora Platformā, Nectaro var neatzīt pārskaitījumu, kamēr tam nav norādīts Ieguldītāja identifikators Platformā.

5.4.

Nectaro nodrošinās, lai Nectaro konti tiktu turēti atsevišķi no paša Nectaro naudas līdzekļiem, izmantojot kredītiestādes atsevišķus kontus, un Ieguldītāja naudas līdzekļi Nectaro kontos tiks ieskaitīti vienīgi saskaņā ar šo Līgumu un/vai jebkādiem citiem līgumiem, kas noslēgti ar Ieguldītāju. Nectaro informēs kredītiestādi, kurā ir atvērti Nectaro konti, ka Nectaro kontos esošie naudas līdzekļi pieder Nectaro klientiem.

5.5.

Nectaro var izmantot Norēķinu kontos esošos naudas līdzekļus vienīgi saskaņā ar Līgumu. Ieguldītājam netiks izmaksāti nekādi procenti par Norēķinu kontā esošajiem naudas līdzekļiem, ja vien nav citādas vienošanās.

5.6.

Noslēdzot Līgumu un pārskaitot naudas līdzekļus uz Norēķinu kontu, Ieguldītājs piekrīt uzņemties risku un atsakās no jebkādām iespējamām pretenzijām pret Nectaro gadījumā, ja tiek zaudēti visi vai daļa no Norēķinu kontā ieskatītajiem naudas līdzekļiem, vai arī jebkurā brīdī nav iespējams rīkoties ar naudas līdzekļiem, kas izriet no tālāk norādītā:

5.6.1.

jebkāda maksātnespējas, bankrota, likvidācijas, administrācijas vai līdzīga procesa jebkurā tās kredītiestāde jurisdikcijā, kurā ir atvērts Nectaro konts;

5.6.2.

jebkāda līguma starp Nectaro un to kredītiestādi, kurā ir atvērts Nectaro konts, piemērošanas vai realizācijas; un

5.6.3.

jebkāda izpildu, likumdošana vai tiesu iestāžu lēmuma, kas var ietekmēt Ieguldītāja tiesības uz Nectaro kontā esošajiem naudas līdzekļiem.

5.7.

Izraksti par darījumiem Norēķinu kontā ir pieejami ar Ieguldītāja profila starpniecību.

5.8.

Ievērojot 5.9. punktu, Ieguldītājs var uz Ieguldījuma pasūtījuma pamata pieprasīt Norēķinu kontā brīvi pieejamo naudas līdzekļu pārskaitīšanu atpakaļ Ieguldītāja norēķinu kontā. Nectaro pārskaitījumu veiks 5 Darba dienu laikā pēc Ieguldījuma pasūtījuma saņemšanas. Nectaro var no naudas līdzekļiem atskaitīt bankas un citu naudas līdzekļu pārskaitījumu komisijas maksas un saistītus izdevumus.

5.9.

Ja naudas līdzekļi būs jāpārskaita uz Ieguldītāja norēķinu kontu, no kura Ieguldītājs nav iepriekš ieskaitījis naudas līdzekļus Nectaro kontā, pirms Ieguldījuma pasūtījuma iesniegšanas Ieguldītājs sniegs Nectaro visu Nectaro pieprasīto informāciju, lai tas pārliecinātos, ka Ieguldītāja norēķinu konts ir atvērts uz Ieguldītāja vārda kredītiestādē, maksājumu iestādē vai elektroniskās naudas iestādē, kurai ir piemērojami un kas ievēro Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma noteikumus vai no Eiropas Savienības noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas regulējuma izrietošās prasības.

5.10.

Neierobežojot 7.5. punktu, Nectaro var atskaitīt naudas līdzekļus no Norēķinu konta nolūkā izpildīt jebkādas Līgumā noteiktās Ieguldītāja saistības, ieskaitot Maksas. Ja Ieguldītājs ilgāk nekā 6 mēnešus nav veicis nekādus darījumus saistībā ar Parādzīmju komplektiem, sākot no 7. mēneša, Nectaro var atskaitīt no Norēķinu konta ikmēneša Maksu, kas norādīta Cenrādī.

5.11.

Nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu pārskaitīšana uz Norēķinu kontu ir aizliegta. Aizdomīgu darījumu gadījumā Nectaro informēs attiecīgās iestādes. Tā rezultātā var tikt iesaldēti un arestēti Norēķinu kontā esošie naudas līdzekļi un slēgti Ieguldījumu konti.

6.

Ieguldītāja tiesības un saistības

6.1.

Līguma spēkā esamības laikā Ieguldītājs piekrīt tālāk norādītajam:

6.1.1.

neizmantot Platformu nelikumīgām lietām, ieskaitot krāpšanu, manipulēšanu ar tirgu, iekšējās informācijas izmantošanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma vai proliferācijas finansēšanu un izvairīšanos no Sankcijām;

6.1.2.

sniegt Nectaro patiesu un precīzu informāciju;

6.1.3.

izmantot vienīgi drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un ierīces;

6.1.4.

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 Darba dienu laikā rakstveidā informēt Nectaro, ja mainās jebkura no Platformā esošās Ieguldītāja informācijas, ieskaitot vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, ziņas par pilnvaroto pārstāvi un/vai patieso labuma guvēju (juridisku personu gadījumā), e-pasta adresi, Ieguldītāja norēķinu konta numuru;

6.1.5.

ar cieņu sazināties ar Nectaro un citiem Platformas lietotājiem;

6.1.6.

nekavējoties sniegt Nectaro izpētei nepieciešamo informāciju un dokumentus saskaņā ar Nectaro iekšējās kontroles sistēmu;

6.1.7.

nepirkt un nepārdot nevienu Parādzīmju komplektu pretēji interešu konflikta pamatnostādnēm;

6.1.8.

sazināties ar Nectaro ar Platformas starpniecību un izmantojot Platformā norādītās e-pasta adreses un tālruņa numurus.

6.2.

Ieguldītājs atzīst un apliecina Līguma spēkā esamības laikā, ka:

6.2.1.

tas ir spējīgs pieņemt lēmumus par jebkura Parādzīmju komplekta pirkumu vai pārdevumu;

6.2.2.

tas ir atbildīgs par informācijas izpēti saistībā ar tiesībām, saistībām, ieguvumiem un riskiem, kas saistītās ar darījumiem attiecībā uz Parādzīmju komplektiem;

6.2.3.

pirms Parādzīmju komplekta pirkuma Ieguldītājs ir izlasījis visu attiecīgo informāciju par konkrēto Parādzīmju komplektu, tai skaitā Prospektu, Galīgos noteikumus, saistītās izmaksas un maksājumus, lai nodrošinātu, ka Parādzīmju komplekts ir atbilstošs Ieguldītāja personīgajiem apstākļiem un riska apetītei;

6.2.4.

tas saprot visus riskus, tai skaitā, risku, ka tas var nesaņemt maksājumu par visu vai jebkuru daļu no jebkura Parādzīmju komplekta.

6.3.

Ieguldītājs atzīst un apliecina, ka:

6.3.1.

jebkura trešā persona, kurai ir Ieguldītāja e-pasta adrese un parole, vai Divfaktoru autentifikācijas rekvizīti, var piekļūt Ieguldītāja profilam; un

6.3.2.

tiks uzskatīts, ka jebkādu darbību Platformā (tai skaitā jebkādu Parādzīmju komplekta pirkumu vai pārdevumu), kas ir veikta ar Ieguldītāja profila starpniecību, kuram ir piekļūts, izmantojot Ieguldītāja e-pasta adresi vai paroli, vai Divfaktoru autentifikācijas rekvizītus, ir veicis Ieguldītājs.

6.4.

Ieguldītājs nodrošinās, lai Norēķinu kontā būtu pietiekami naudas līdzekļi, lai samaksātu par Parādzīmju komplekta pirkumu un Maksas. Ja Norēķinu kontā esošie naudas līdzekļi būs nepietiekami, Nectaro veiks attiecīgu maksājumu un/vai darījumu Ieguldītāja vārdā un nebūs atbildīgs par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas šai sakarā var rasties Ieguldītājam.

6.5.

Ieguldītājs atzīst un piekrīt, ka tas neizmantos Platformu (tai skaitā jebkādu tīkla lapu un/vai datus, kas tiek pārraidīti caur domēnu www.nectaro.eu), tās pamatā esošās datorprogrammas (ieskaitot lietojumprogrammu saskarnes (API)), domēnu nosaukumus, Vienotos resursu vietrāžus (URL), datubāzes, funkcijas vai to saturu, izņemot privātiem nekomerciāliem mērķiem, ja vien nav citādas rakstveida vienošanās ar Nectaro saskaņā ar Nectaro procedūrām. Jebkādas automatizētas sistēmas vai programmatūras izmantošana, neatkarīgi no tā, vai to pārvalda trešā persona vai citādi, nolūkā iegūt jebkādus datus no Platformas komerciāliem nolūkiem (ekrāna satura ierakstīšana) ir stingi aizliegta.

6.6.

Ieguldītājs nedrīkst:

6.6.1.

izmantot nekādus automatizētus līdzekļus piekļuvei Platformai vai informācijas vākšanai no tās, piemēram, robotus vai skriptus;

6.6.2.

izmantot jebkādas metodes vai programmatūru augstas frekvences vai uz algoritmiem balstītai tirdzniecībai Platformā;

6.6.3.

modificēt, pavairot, tulkot vai izplatīt jebkādu daļu no Platformas vai tās pakalpojumiem;

6.6.4.

iejaukties jebkādās Platformas drošības funkcijās vai pasākumos, vai mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi tai;

6.6.5.

izmantot jebkādus Platformā esošos datus nolūkā konkurēt ar Nectaro vai citām personām, kuras ir nodrošinājušas datus;

6.6.6.

izmantot Platformu jebkādai nelikumīgai vai neatbilstošai darbībai;

6.6.7.

veikt jebkādas darbības, kas var radīt nesaprātīgu vai nesamērīgi lielu slodzi Nectaro infrastruktūrai.

6.7.

Ieguldītājs nav tiesīgs cedēt, nodot vai citādi deleģēt jebkādas savas tiesības un saistības, kas iegūtas saskaņā ar Līgumu, jebkurai trešajai personai bez iepriekšēja rakstiska saskaņojuma ar Nectaro.

6.8.

Ieguldītājs nav tiesīgs anulēt, atcelt vai grozīt jebkādu darījumu, kas izpildīts uz jebkura Ieguldījuma pasūtījuma pamata. Atteikuma tiesības, kas pieejamas atteikuma periodā saskaņā ar patērētāju aizsardzības tiesisko regulējumu nav piemērojams nevienam izpildītam darījumam.

7.

Nectaro tiesības un saistības

7.1.

Nectaro pilda Līgumu un sniedz pakalpojumus atbilstoši Līgumā norādītajam.

7.2.

Nectaro var laiku pa laikam īstenot noieta veicināšanas kampaņas un piedāvāt lojalitātes programmas vai citus labumus Ieguldītājam un/vai citiem Platformas lietotājiem. Nectaro šādu kampaņu, programmu un/vai citu ieguvumu noteikumus un nosacījumus publicēs Platformā. Ja Ieguldītājs vēlēsies gūt labumu no kampaņas, lojalitātes programmas vai saņemt citus labumus, tiks uzskatīts, ka Ieguldītājs ir piekritis Platformā publicētajiem vai atbilstoši gadījumam Ieguldītājam nosūtītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Nectaro var grozīt savu kampaņu, programmu un citu labumu noteikumus un nosacījumus nekavējoties vai iesniedzot iepriekšēju rakstisku paziņojumu, vienīgi pēc Nectaro ieskatiem. Noteikumi un nosacījumi var tikt lapas satura veidā tikt publicēti Platformā nenorādot apzīmējumu “Noteikumi un nosacījumi, un tie var būt atšķirīgi Ieguldītājam un citiem Platformas lietotājiem.

7.3.

Nectaro var Platformā nodrošināt Ieguldītājam atšķirīgu saturu un pakalpojumus atkarībā no dzīvesvietas valsts vai citas teritorijas, vai citiem kritērijiem vienīgi pēc Nectaro ieskatiem.

7.4.

Nectaro var atcelt jebkuru darījumu, kuru Nectaro un/vai jebkura trešā persona ir kļūdaini izpildījusi (tai skaitā, veicot atpakaļejošus labojumus Ieguldījumu kontu pārskatos, kas pieejami Platformā) bez iepriekšējas vienošanās ar Ieguldītāju. Ja tas būs praktiski īstenojams, Nectaro informēs Ieguldītāju par šādiem darījumiem.

7.5.

Nectaro var jebkādus Ieguldījumu konta esošos naudas līdzekļus vai jebkādu Parādzīmju komplektu uzskatīt par finanšu nodrošinājumu (Latvijas Republikas Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē), un ja Ieguldītājam ir jebkādas no Līguma izrietošas saistības pret Nectaro, norakstīt naudas līdzekļus un/vai pārdot Parādzīmju komplektu par tobrīd spēkā esošo tirgus cenu (tai skaitā ar atlaidi) un ieņēmumus no pārdošanas izmantot saistības izpildei.

7.6.

Nectaro uz cesijas, pārjaunojuma vai citāda pamata var pilnībā vai daļēji nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un/vai saistības citai tā paša patiesā labuma guvēja, kas šādas nodošanas brīdī kontrolē pašu Nectaro, kontrolētai sabiedrībai, informējot Ieguldītāju par nodošanu, bet bez jebkādas Ieguldītāja piekrišanas.

7.7.

Nectaro var ierakstīt telefonsarunas ar Ieguldītāju saistībā ar Platformas izmantošanu. Nectaro var izmantot ierakstus kā pierādījumus jebkādu sūdzību risināšanai un/vai tiesas procesos.

8.

Ieguldītāja maksājumi

8.1.

Nectaro automātiski no Norēķinu konta atskaitīs (debetēs) Maksu, jebkādu maksājumu, par kuru ir atsevišķa vienošanā starp Ieguldītāju un Nectaro, un jebkādus citus Līgumā norādītos maksājumus. Nectaro var atskaitīt Maksu no Norēķinu konta gadījumos, kad Nectaro īsteno jebkāda Ieguldītājam piederošā Parādzīmju komplekta obligāto pārdošanu saskaņā ar šo Līgumu.

8.2.

Ieguldītāja banka vai cits pakalpojumu sniedzējs var atskaitīt maksu par jebkādu naudas līdzekļu pārskaitījumu uz Ieguldītāja norēķinu kontu un no tā.

8.3.

Maksājuma saistība ir izpildīta, kad attiecīgie naudas līdzekļi ir ieskaitīti maksājuma saņēmēja kontā vai kad tiek veikts ieskaits saskaņā ar līgumu vai likumu. Jebkāda maksājuma saistība pret Ieguldītāju ir izpildīta, kad attiecīgie naudas līdzekļi ir ieskaitīti Norēķinu kontā.

8.4.

Ieguldītājs ir atbildīgs par pienācīgu deklarēšanu un visu nodokļu nomaksu, kas izriet no Ieguldītāja īstenotās darbības Platformā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un/vai jebkādu citu Ieguldītājam piemērojamo regulējumu. Nectaro atskaitīs nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus, kuri Nectaro ir jāietur saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (ja tādi būtu) no Ieguldītājam izmaksājamajiem naudas līdzekļiem.

9.

Ieguldītāja un Nectaro atbildība

9.1.

Neierobežojot šī Līguma pārējos noteikumus, gan Ieguldītājs, gan Nectaro ir atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies Līguma pārkāpuma rezultātā vai nespējas pienācīgi izpildīt savas saistības atbilstoši Līgumā noteiktajam dēļ.

9.2.

Ieguldītājs būs atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies šādu iemeslu dēļ:

9.2.1.

Ieguldītājs rīkojies nelikumīgi;

9.2.2.

Ieguldītājs apzināti vai nolaidības rezultātā nav ievērojis 2.12. vai 2.13. punktu; un

9.2.3.

Ieguldītāja profilā veiktie darījumi, saistības vai citas darbības, ja vien Nectaro nav bloķējis piekļuvi Ieguldītāja profilam.

9.3.

Nectaro nav nekādas atbildības pret Ieguldītāju par jebkādiem zaudējumiem, kas Ieguldītājam radušies, izmantojot Platformu vai pērkot vai pārdodot jebkādu Parādzīmju komplektu, tai skaitā:

9.3.1.

ja Ieguldītājs ir nopircis vai pārdevis jebkādu Parādzīmju komplektu ar atlaidi vai uzcenojumu;

9.3.2.

ja Ieguldītājs nav izpildījis Līgumu;

9.3.3.

trešo personu nelikumīgas rīcības rezultātā laikā, kamēr Ieguldītāja profilu ir bloķējis Nectaro;

9.3.4.

sakaru pārrāvumu dēļ vai citu no Nectaro neatkarīgu apstākļu dēļ;

9.3.5.

sakaru pārrāvumu dēļ vai citu no Nectaro neatkarīgu apstākļu dēļ;

9.4.

Nectaro nebūs atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, ja tie radušies jebkādu darbības pārtraukumu rezultātā:

9.4.1.

e-pasts, elektroniskie vai citi sakaru līdzekļi;

9.4.2.

Platformas darbība; vai

9.4.3.

kredītiestāžu, maksājumu iestāžu vai elektroniskās naudas iestāžu elektroniskā datu apmaiņa vai maksājumu sistēmas (ieskaitot internetbanku).

9.5.

Ieguldītājs uzņemas visu atbildību par darījumu kārtošanu Platformā, un piedāvātās līgumu formas var izmantot, pašam Ieguldītājam uzņemoties risku, un pēc tā ieskatiem. Nectaro nebūs atbildīgs par jebkādām iespējamām juridiskām saistībām, kas var būt piemērojamas Ieguldītājam jebkāda darījuma izpildes Platformā rezultātā, kas izriet no piemērojamajiem tiesību aktiem.

9.6.

Ja Ieguldītājs apgalvo, kas tas neautorizēja un nedeva piekrišanu darījumam, viņa Profila un paroles izmantošana tiks uzskatīta par pierādījumu, ka Ieguldītājs tomēr ir autorizējis un devis piekrišanu darījumam, rīkojusies krāpnieciskā nolūkā vai apzināti, vai nolaidības rezultātā nav izpildījis 2.13. un/vai 2.14. punktu.

9.7.

Ieguldītājs un Nectaro nebūs atbildīgi par jebkādu savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, kuras cēlonis ir no tiem neatkarīgi nepārvaramas varas apstākļi. Lai nepārvaramas varas apstākļi tiktu atzīti, ietekmētajai Pusei ir jāveic visi nepieciešami pasākumi, kas ir atkarīgi no tās, lai izpildītu savas saistības. Tiklīdz nepārvaramas varas apstākļi ir beigušies, attiecīgajai Pusei ir nekavējoties jāatsāk savu saistību izpilde. Zemāk norādītie apstākļi tiks uzskatīti par nepārvaramas varas apstākļiem:

9.7.1.

ārkārtas un neizbēgami apstākļi, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, karadarbība, terora akti, sacelšanās, streiki, pandēmija;

9.7.2.

tehniski bojājumi, kavējumi vai atteicies; datoru, sakaru sistēmu, aparatūru un/vai programmatūras bojājumi; elektroapgādes traucējumi; vai citas kritiskās infrastruktūras darbības traucējumi Nectaro, kurus Nectaro nevarēja novērst vai paredzēt;

9.7.3.

vietējo un/vai ārvalstu varas iestāžu, un/vai starptautisko organizāciju lēmumi un/vai darbība; un

9.7.4.

Nectaro, jebkuram attiecīgajam Aizdevuma izsniedzējam un/vai Emitentam saistoša likumdošanas akta stāšanās spēkā, grozījumi un/vai apturēšana, kas ietekmē šajā Līgumā noteikto saistību izpildi.

9.8.

Nectaro ir visas pilnvaras veikt jebkādas darbības, kuras tas uzskata par nepieciešamām, pret jebkuru personu, kas ir iesaistīta neatļautā Platformas izmantošanā. Šīs darbības var ietvert bloķēšanas tehnoloģiju izmantošanu (kas var būt saistīta ar automatizētiem meklējumiem un ekrāna informācijas ierakstīšanu personas tīmekļvietnē) un/vai tiesas procesa ierosināšanu.

9.9.

Sniedzot šajā Līgumā noteiktos pakalpojumus, Nectaro nerīkojas kā finanšu, nodokļu, juridiskais vai ieguldījumu konsultants. Nectaro var, bet tam nav pienākuma sniegt Ieguldītājam informāciju un/vai analītiskos materiālus saistībā ar ieguldījumiem Platformā. Ja Nectaro Ieguldītājam sniedz jebkādu informāciju un/vai analītiskos materiālus, tas ir vienīgi informatīvos nolūkos. Jebkādi lēmumi par ieguldījumiem, kurus Ieguldītājs ir pieņēmis, pamatojoties uz šādiem materiāliem, tiek pieņemti pēc pašu ieskatiem, par saviem līdzekļiem un, uzņemoties risku, un nav balstīti uz jebkādiem Nectaro ieteikumiem vai apgalvojumiem. Šāda informācija un/vai analītiskie materiāli nekādā gadījumā nedrīkst kalpot kā padoms par ieguldījumiem vai pamudinājums noslēgt jebkādu darījumu.

9.10.

Nectaro nevar tikt saukta pie atbildības par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Ieguldītājam, ja Ieguldītājs savus lēmumus par ieguldījumiem ir balstījis uz informāciju un/vai analītiskajiem materiāliem, kas saistīti ar ieguldījumiem Platformā.

10.

Finanšu instrumentu konts un Parādzīmju komplekta glabājums

10.1.

Nectaro apņemas tālāk norādīto:

10.1.1.

atvērt Finanšu instrumentu kontu Ieguldītāja labā Ieguldītājam piederošo Parādzīmju komplektu turēšanai;

10.1.2.

nodrošināt jebkāda Ieguldītājam piederošā Parādzīmju komplekta glabājumu, ieskaitot īpašumtiesību reģistra uzturēšanu, darījumu kārtošanu un Ieguldītāja kontu pārskatu un ziņojumu ievietošanu Ieguldītāja profilā;

10.1.3.

nodrošināt, lai jebkurš Ieguldītāja Parādzīmju komplekts tiktu glabāts atsevišķi no Nectaro piederošajiem Parādzīmju komplektiem un citiem finanšu instrumentiem un jebkuru Parādzīmju komplektu īpašnieks būtu jebkurā brīdī identificējams;

10.1.4.

nodrošināt uzskaiti un dokumentu lietvedību saistībā ar ieguldījumu un papildu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar piemērojamo regulējumu; un

10.1.5.

neturēt nekādu Ieguldītājam piederošu Parādzīmju komplektu pie jebkuras trešās personas.

11.

Parādzīmju komplekta pirkšana

11.1.

Ievērojot šo Līgumu, Ieguldītājs var izmantot Platformu, lai pārskatītu pamatā esošos ieguldījumus attiecībā uz Parādzīmju komplektiem, saņemtu ieguldījumu uzaicinājumus un pirktu jebkādu Parādzīmju komplektu atbilstoši Minimālajai parakstīšanās summai.

11.2.

Iepazīties ar katra Parādzīmju komplekta noteikumiem un nosacījumiem var Platformā, un tie ir norādīti attiecīgajā Prospektā, ko papildina attiecīgā Parādzīmju komplekta Galīgie noteikumi. Pirms jebkura Parādzīmju komplekta pirkuma Ieguldītājam ir jāiepazīstas ar attiecīgo Prospektu un Galīgajiem noteikumiem attiecībā uz Parādzīmju komplektu.

11.3.

Ieguldījuma pasūtījumi Ieguldītājam ir jāiesniedz ar Platformas saskarnes starpniecību. Nectaro noraidīs neatbilstošus pasūtījumus.

11.4.

Ieguldītāja profilā ir informācija par norādījumiem attiecībā uz Parādzīmju komplekta pirkšanu, kā arī naudas līdzekļu ieskaitīšanu un atskaitīšanu no Norēķinu konta. Nectaro šo informāciju tāpat sniedz e-pastā.

11.5.

Ja būs ievērota identifikācijas un autorizācijas kārtība, Nectaro paļausies uz Ieguldījuma pasūtījumu bez papildu apstiprinājuma, un tas būs saistošs Ieguldītājam. Šādi pasūtījumi tiek uzskatīti par neatsaucamiem norādījumiem Nectaro izpildīt darījumus vai sniegt citus pakalpojumus saskaņā ar Līgumu.

11.6.

Vienīgi Nectaro pēc saviem ieskatiem nosaka laiku, kurā jebkurš Ieguldījuma pasūtījums ir ticis tiesīgi iesniegts un var laiku pa laikam noteikt darba laiku, kurā Platforma pieņem Ieguldījuma pasūtījumu.

11.7.

Ieguldītājs var iesniegt jebkādu Ieguldījuma pasūtījumu par Parādzīmju komplekta cenu un jebkādu Maksu, līdz tādai naudas līdzekļu summai, kas ir brīvi pieejama Norēķinu kontā Ieguldījuma pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

11.8.

Ieguldītājs var pirkt jebkuru Parādzīmju komplektu Platformā, izmantojot:

11.8.1.

Ieguldījuma pasūtījumu, lai individuāli izvēlētos pērkamo Parādzīmju komplektu;

11.8.2.

Automātiskās ieguldīšanas pakalpojumu.

11.9.

Nectaro, iepriekš neinformējot, var apturēt vai pārtraukt jebkura Parādzīmju komplekta izvietošanu un/vai pieejamību pirkšanai Platformā.

11.10.

Nectaro pēc saviem ieskatiem var apturēt jebkura Parādzīmju komplekta pirkumu, iepriekš neinformējot Ieguldītāju, ja Nectaro uzskata, ka:

11.10.1.

varētu iestāties vai ir iestājies jebkāds saistību neizpildes gadījums saskaņā ar jebkuru līgumu, kas noslēgts starp jebkuru no šiem – Nectaro, jebkuru attiecīgo Aizdevuma izsniedzējs un/vai Emitentu;

11.10.2.

iestājušies jebkādi būtiski apstākļi, kuru rezultātā Nectaro un/vai Ieguldītājam varētu tikt nodarīti būtiski zaudējumi.

11.11.

Rīkojoties saskaņā ar 11.9. vai 11.10. punktu, Nectaro neuzņemas nekādu atbildību pret Ieguldītāju vai jebkuru trešo personu par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem.

11.12.

Parādzīmju komplekta individuāli pirkumi

11.12.1.

Ja Ieguldītājs izvēlas individuāli atlasīt pērkamo Parādzīmju komplektu saskaņā ar 11.8.1. punktu, Ieguldītājam ir jāatzīst, ka lēmums izvēlēties jebkuru Parādzīmju komplektu tiek pieņemts tikai un vienīgi pēc paša Ieguldītāja ieskatiem. Ieguldītājam tāpat Ieguldījuma pasūtījuma ir jānorāda Parādzīmju komplekta izvēle un ieguldījuma summa, kas nedrīkst būt mazāka par Minimālo parakstīšanās summu. Ieguldītājs ir jāpiekrīt Prospektam un Galīgajiem noteikumiem, kas ir pieejami Ieguldītāja profilā.

11.12.2.

Ar nosacījumu, ka Norēķinu kontā ir pietiekami naudas līdzekļi, attiecīgais Ieguldījuma pasūtījums kļūs saistošs Ieguldītājam, un Nectaro no Norēķinu konta atskaita naudas līdzekļus.

11.12.3.

Katrs Ieguldījuma pasūtījums tiek reģistrēts hronoloģiskā secībā un izpildīts saskaņā ar Nectaro pasūtījumu izpildes pamatnostādnēm, kas ir pieejamas Platformā. Nectaro patur tiesības laiku pa laikam grozīt pasūtījumu izpildes pamatnostādnes, atbilstoši informējot Ieguldītāju.

11.12.4.

Nectaro patur tiesības patstāvīgi noteikt, grozīt un ierobežot Parādzīmju komplekta apjomu un darījumu veidus, attiecībā uz kuriem tas pieņem atsevišķus Ieguldījuma pasūtījumus. Pieejamo pakalpojumu aktualizēts saraksts būs periodiski pieejams Platformā.

11.12.4.1.

sniedz Ieguldītājam attiecīgu Darījuma apstiprinājumu; un

11.12.4.2.

nosūta katru attiecīgo Parādzīmju komplektu uz Finanšu instrumentu kontu.

11.12.6.

Maksājumi par Parādzīmju komplektiem tiek veikti saskaņā ar attiecīgā Parādzīmju komplekta Prospektu un Galīgajiem noteikumiem.

11.12.7.

Ieguldītājs atzīst un piekrīt, ka nesamaksātās pamatsummas un procentu (tai skaitā kavējuma procentu), kā arī jebkāda cita maksājuma, kas izriet no jebkura Ieguldītāja nopirkta Parādzīmju komplekta, iemaksa Norēķinu kontā var aizkavēties.

11.13.

Automātiskā ieguldīšana

11.13.1.

Ja Ieguldītājs vēlas aktivēt Nectaro nodrošināto Automātiskās ieguldīšanas pakalpojumu, Ieguldītājam ir jāpiekrīt Ieguldījuma profilā pieejamajam Prospektam un Galīgajiem noteikumiem.

11.13.2.

Lai aktivētu Automātisko ieguldīšanu, Ieguldītājam ir jāievada piedāvātie Parādzīmju komplekta pirkuma parametri Ieguldītāja profilā, un Nectaro atlasīs Parādzīmju komplektus, balstoties uz šiem parametriem. Ieguldītājs ir atbildīgs par parametru norādīšanu un izpratni par saistītajiem riskiem.

11.13.3.

Ieguldītājam ir jānorāda Ieguldītāja profilā Parādzīmju komplektu pirkumam, izmantojot Automātisko ieguldīšanu, pieejamais atlikums. Aktivējot Automātisko ieguldīšanu, Ieguldītājs autorizē Nectaro pirkt Parādzīmju komplektus, pamatojoties uz norādītajiem parametriem. Nectaro samazinās Ieguldītāja Norēķinu kontu atlikumu par Parādzīmju komplektu cenu un nosūtīs Parādzīmju komplektus uz Finanšu instrumentu kontu.

11.13.4.

Ieguldītājs var jebkurā laikā visā Līguma spēkā esamības laikā grozīt vai izbeigt Automātisko ieguldīšanu.

11.13.5.

Nectaro nav pienākuma sniegt papildu informāciju par iegādātajiem Parādzīmju komplektiem vai ar tiem saistītajām tiesībām un pienākumiem. Ieguldītājs ir pastāvīgi jāiepazīstas ar dokumentiem, paziņojumiem un citu informāciju, kas ir pieejama Platformā un Ieguldītāja profilā saistībā ar nopirktajiem Parādzīmju komplektiem.

11.13.6.

Ja Ieguldītājs nelūdz izbeigt Automātisko ieguldīšanu, uzskatāms, ka, izmantojot pakalpojumu, Ieguldītājs ir piekritis un pieņēmis visu Prospektu un Galīgos noteikumus kā saistošus.

11.13.7.

Nectaro nav pienākuma nodrošināt, lai Ieguldītājs varētu aktivēt un izmantot Automātisko ieguldīšanu Parādzīmju komplektu pirkšanai, un var jebkurā laikā pārtraukt Automātisko ieguldīšanu, attiecīgi informējot Ieguldītāju.

12.

Parādzīmju komplektu pārdošana

12.1.

Ja Ieguldītājs patstāvīgi izlemj pārdot Parādzīmju komplektus, tad, iesniedzot atbilstošu pasūtījumu, attiecīgie Parādzīmju komplekti var tikt nodoti citam reģistrētajam Ieguldītājam. Lai reģistrētu jebkādu Parādzīmju komplektu atsavināšanas darījumu, jaunajam Ieguldītājam ir veiksmīgi jāizpilda visas nepieciešamās prasības, lai kļūtu par attiecīgā līmeņa Ieguldītāju Platformā un saņemtu attiecīgos Parādzīmju komplektus, kā arī iesniegtu attiecīgo pasūtījumu par atbilstošo Parādzīmju komplektu pirkumu.

13.

Ieguldītāja apstiprinājumi un apliecinājumi

Ieguldītājs atzīst un apliecina, ka:

13.1.

Ieguldījuma pasūtījuma par jebkura Parādzīmju komplekta pirkumu vai Automātiskās ieguldīšanas aktivēšanu iesniegšanas Ieguldītājs ir izskatījis katru Platformā pieejamo Prospektu;

13.2.

Ieguldītājs saprot, ka:

13.2.1.

Neviens Parādzīmju komplekts nebūs pieejams kotēšanai nevienā vērtspapīru biržā vai tirdzniecības vietā;

13.2.2.

Platforma ir ekskluzīva vieta jebkura Parādzīmju komplekta pirkumam un pārdevumam;

13.2.3.

jebkuram Parādzīmju komplektam var nebūt pieejams tirgus;

13.2.4.

Ieguldītājam ir jābūt gatavam paturēt jebkuru nopirkto Parādzīmju komplektu, līdz iestājas tā atmaksas termiņš vai pirmstermiņa izpirkšana;

13.3.

Nectaro nekādā ziņā nebūs atbildīgs Ieguldītājam par Ieguldījuma pasūtījumā minētā Emitenta, vai jebkuras personas, kas nodrošina jebkura Parādzīmju komplekta un jebkura saistītā Aizdevuma tiesības un pienākumus, finansiālo stāvokli vai tiesisko statusu, ieskaitot Aizdevuma izsniedzēju, jebkuru galvinieku, jebkuru Aizdevuma apkalpotāju un/vai Aizņēmēju, un jebkādu šādu tiesību vai pienākumu realizāciju;

13.4.

Ieguldītājs ir gatavs uzņemties zaudējumu risku attiecībā uz visu Parādzīmju komplekta cenu saistībā ar jebkuru nopirkto Parādzīmju komplektu;

13.5.

Nectaro un Platforma darbojas vienīgi internetā, Ieguldītājs slēgs darījumus internetā un elektroniski, noteikta informācijas izpaušana, ieskaitot galvenos informatīvos dokumentus, tiks nodrošināta elektroniski ar Platformas starpniecību vai sūtījumā uz reģistrēto e-pasta adresi; un

13.6.

Ieguldītājs piekrīt elektroniski saņemt visus dokumentus, saraksti, galvenos informatīvos dokumentus, paziņojumus, pārskatus, ziņojumus un līgumus, kā arī vienošanās, kas izriet no vai ir jebkādā veidā saistītas ar Līgumā noteiktajām tiesībām, saistībām vai pakalpojumiem.

13.7.

Ieguldītājs var lūgt nosūtīt 13.6. punktā uzskaitītos dokumentus pa pastu, iepriekš atlīdzinot Nectaro pasta izdevumus.

14.

Ziņojumi un pārskati

Nectaro:

14.1.

pārskaita skaidras naudas līdzekļus par jebkuru Parādzīmju komplektu uz Norēķinu kontu 10 Darba dienu laikā pēc tam, kad naudas līdzekļi ir bijuši brīvi pieejami Nectaro. Ja jebkāda iemesla dēļ Nectaro nesaņem skaidras naudas līdzekļus, Nectaro nav pienākuma pārskaitīt jebkādus skaidras naudas līdzekļus uz Norēķinu kontu;

14.2.

var vienīgi pēc saviem ieskatiem norādīt jebkādu termiņu Ieguldījuma pasūtījuma izpildei attiecībā uz jebkuru Parādzīmju komplektu pārvedumu uz un no Finanšu instrumentu konta, ar nosacījumu, ka tiek veikta arī Maksas samaksa un sniegta jebkāda informācija un dokumenti saskaņā ar Nectaro iekšējās kontroles sistēmu;

14.3.

ievēro katra Parādzīmju komplekta darījuma dokumentos ietvertos noteikumus, reaģējot uz jebkādu saistītu notikumu. Ja Nectaro būs nepieciešami Ieguldītāja norādījumi pirms jebkādas darbības veikšanas saistībā ar konkrētu pasākumu, kas saistīts ar Ieguldītājam piederošo Parādzīmju komplektu, Nectaro gaidīs Ieguldītāja norādījumus un neuzņemsies atbildību par jebkādu bezdarbību, ja Ieguldītājs nedos nepieciešamos norādījumus vai ja Nectaro nevarēs sazināties ar Ieguldītāju, lai saņemtu norādījumus;

14.4.

ar Platformas starpniecību pēc Ieguldītāja pieprasījuma sniedz informāciju par Ieguldījumu kontiem par Ieguldītāja norādīto laikposmu un informāciju un ziņojumus par jebkādu ar jebkuru Parādzīmju komplektu veikto darījumu;

14.5.

sniedz Darījuma apstiprinājumu Ieguldītājam ar Platformas starpniecību ne vēlāk kā nākamajā Darba dienā pēc attiecīgā Ieguldījuma pasūtījuma izpildes;

14.6.

nosūtīs Finanšu instrumentu konta pārskatu uz Ieguldītāja e-pasta adresi vai nodrošinās pārskata pieejamību ar Ieguldītāja profila starpniecību reizi gadā, ja vien Ieguldītājs nelūdz sniegt pārskatu biežāk. Ieguldītājs ne vēlāk kā 10 dienu laikā no pārskata saņemšanas datuma vai no brīža, ka tā pieejamība ir tikusi nodrošināta Platformā, informē Nectaro par jebkādiem iebildumiem pret tā saturu, un, ja nav nekādu iebildumu, tiks uzskatīts, ka Ieguldītājs ir apstiprinājis to, un Nectaro nepieņems nekādu šādu iebildumu; un

14.7.

nodrošina ikgadējo pārskatu, kurā sniegts konsolidēts ziņojums par visām maksām un maksājumiem, kas saistīti ar Platformas lietošanu no Ieguldītāja puses. Šis ziņojums tiks nosūtīts uz Ieguldītāja e-pasta adresi, vai arī tiks nodrošināta tā pieejamība Ieguldītāja profilā.

15.

Ieguldītāja aizsardzība

15.1.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ieguldītāju aizsardzības likumu Ieguldītājam var būt tiesības uz kompensācijas shēmas piemērošanu. Ja Nectaro nevar izpildīt savas saistības pret Ieguldītāju, Ieguldītājam ir tiesības saņemt kompensāciju 90% apmērā no neatgūstami zaudētiem Parādzīmju komplektiem vai zaudējumiem, kas radušies ieguldījumu pakalpojumu nesniegšanas rezultātā, līdz pat kopējam limitam 20’000 EUR apmērā.

15.2.

Pieteikums kompensācijas saņemšanai ir jāiesniedz Latvijas Bankai viena gada laikā no brīža, kad Ieguldītājs uzzina, ka Nectaro nevar izpildīt savas saistības pret Ieguldītāju, un ne vēlāk kā 5 gadu laikā pēc šo saistību neizpildes datuma.

15.3.

Latvijas Republikas Ieguldītāju aizsardzības likums nosaka izņēmumus, kad Ieguldītājs nav tiesīgs uz kompensāciju.

16.

Datu aizsardzība

16.1.

Reģistrējoties Platformā un izmantojot Nectaro pakalpojumus, Ieguldītājs (fiziska persona) piekrīt, ka Nectaro ievāc Ieguldītāja personas datus, kas ietver visu informāciju, kas sniegta reģistrācijas laikā vai saistīta ar Līgumu. Saskaņā ar datu aizsardzības regulējumu Nectaro ir Ieguldītāja personīgo datu pārzinis. Ieguldītājs piekrīt Ieguldītāja personas datu apstrādei saskaņā ar Privātuma pamatnostādnēm, kas var laiku laikam tikt aktualizētas. Ieguldītājs saprot un piekrīt, ka Ieguldītāja personas dati var tikt nodoti trešajām personām un apstrādātājiem, un tos var apstrādāt elektroniski vai citos veidos Latvijas Republikā un ārpus tās. Nectaro var atklāt Ieguldītāja personas datus ārpakalpojumā piesaistītajiem uzņēmumiem, parādu piedzinējiem un citām attiecīgajām personām atbilstoši likuma prasībām. Ieguldītājs tāpat apliecina, ka Nectaro var ievākt un apstrādāt Ieguldītāja personas datus saistībā ar finansiālo stāvokli, zināšanām par ieguldīšanu un pieredzi nolūkā izpildīt piemērojamos normatīvos aktus.

17.

Konfidencialitāte un informācijas apmaiņa

17.1.

Nectaro ievēro visas konfidencialitātes prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības regulējumu. Nectaro var izpaust informāciju par jebkuru darījumu, Ieguldījumu kontiem un jebkuriem citiem jautājumiem saistībā ar Ieguldītāja darbību Platformā, tikai tieši Ieguldītājam, izmantojot Ieguldītāja Līgumā sniegto kontaktinformāciju, ja vien Ieguldītājs nedod savu piekrišanu vai to nenosaka likuma prasības.

17.2.

Nectaro pēc pieprasījuma izpaudīs informāciju kompetentajām valsts iestādēm.

17.3.

Ja to noteiks regulējuma prasības, Nectaro ievāks, apstrādās un sniegs datus un informāciju nodokļu iestādēm par Ieguldītāju, Ieguldītāja pārstāvjiem, Ieguldītāja patiesajiem labuma guvējiem un jebkādu Ieguldītāja darījumu. Nectaro šo informāciju sniedz Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam.

17.4.

Nectaro var informēt Ieguldītāju par Latvijas Valsts ieņēmumu dienestam nodoto informāciju, ja vien tas nav aizliegts ar likumu.

17.5.

Nectaro var nodot jebkādu Ieguldītāja iesniegto informāciju:

17.5.1.

jebkurai ar Nectaro apvienotajai vai saistītajai sabiedrībai;

17.5.2.

jebkurai sabiedrība, kas ir iesaistīta pakalpojumu sniegšanā Platformā; un

17.5.3.

kā jebkurā Privātuma pamatnostādnēs norādītajā gadījumā.

17.6.

Ieguldītājs nedrīkst nevienai trešajai personai izpaust nekādu informāciju par Līgumu, kas var skart Nectaro intereses.

18.

Sūdzības un strīdu risināšana

18.1.

Ieguldītājs var iesniegt jebkādu prasību vai sūdzību par Nectaro sniegtajiem pakalpojumiem, ievērojot Platformā norādīto sūdzību izskatīšanas kārtību. Ja Ieguldītājs nav apmierināts ar Nectaro īstenoto kārtību, Ieguldītājs var iesniegt sūdzību tālāk – Latvijas Bankā un/vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Latvijā.

18.2.

Jebkāds neatrisināts strīds saistībā ar Platformas lietošanu un Līgumu tiks risināts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

19.

Līguma izbeigšana

19.1.

Līgums ir spēkā nenoteiktu laiku pēc spēkā stāšanās datuma līdz tā izbeigšanai atbilstoši Līgumā noteiktajam.

19.2.

Nectaro var izbeigt jebkādu Līgumā noteikto pakalpojumu, informējot par to Ieguldītāju e-pastā vai ar Ieguldītāja profila starpniecību vismaz 14 Darba dienas iepriekš, ja vien šajā Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

19.3.

Nectaro var bez iepriekšēja paziņojuma ierobežot Platformā Ieguldītājam pieejamos pakalpojumus un/vai izbeigt Līgumu, ja:

19.3.1.

Ieguldītājs pārkāpj šo Līgumu vai citus Platformai piemērojamos noteikumus un nosacījumus, citādi nelikumīgi izmanto Platformu, vai arī tam ir jebkādas nesamaksātas saistības pret Nectaro;

19.3.2.

Ieguldītājs ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai viltotus dokumentus;

19.3.3.

Ieguldītājs nav iesniedzis Nectaro Ieguldītāja identifikācijai, izpētei vai Nectaro iekšējās kontroles sistēmas ievērošanai nepieciešamo vai likumā noteikto informāciju, kā arī Nectaro noteiktajā termiņā;

19.3.4.

Nectaro ir aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu, tirgus manipulācijām vai iekšējās informācija izmantošanu no Ieguldītāja puses; vai

19.3.5.

Ieguldītājs ir vai kļūst par personu, kurai ir piemērojamas Sankcijas vai kura ir saistīta vai radniecīga ar šādu personu.

19.4.

Ieguldītājs var izbeigt Līgumu jebkurā laikā, informējot Nectaro no Ieguldītāja Platformā reģistrētas e-pasta adreses sūtītā e-pasta ziņojumā vai ar Ieguldītāja profila starpniecību vismaz 14 Darba dienas iepriekš, ar nosacījumu, ka Parādzīmju komplekts parādās Ieguldījumu kontos, kas nav nekāds Parādzīmju komplekts, kuram būtu apturēta vai saistības neizpildījuša Parādzīmju komplekta statuss Platformā. Saņemot paziņojumu, Nectaro ierobežos Ieguldītājam Platformā pieejamos pakalpojumus.

19.5.

Līdz Līguma izbeigšanas datumam Ieguldītājs ģenerēs un saglabās visus Ieguldījumu konta pārskatus un darījumu pārskatus, kas nepieciešami Ieguldītāja grāmatvedības uzskaitei.

19.6.

Tiklīdz Līgums būs izbeigts Nectaro:

19.6.1.

nerēķinās un nemaksās nekādus procentus par Ieguldītāja naudas līdzekļiem un aktīviem;

19.6.2.

no Ieguldītāja nauda līdzekļiem un aktīviem atskaitīs Maksu un Nectaro izdevumus, un jebkādas citas summas, kas pienākas no Ieguldītāja;

19.6.3.

nodos jebkādus atlikušos Norēķinu kontā brīvi pieejamos Ieguldītāja naudas līdzekļus uz Ieguldītāja norēķinu kontu ne vēlāk kā 5 Darba dienas pēc Līguma izbeigšanas, ar nosacījumu, ka Nectaro nebūs atbildīgs par jebkādiem kavējumiem no Nectaro neatkarīgu iemeslu dēļ; un

19.6.4.

bloķēs Ieguldītāja pieeju Ieguldītāja profilam.

19.7.

Ja pēc 19.6. punkta piemērošanas Ieguldījumu kontos atrodas jebkāds Parādzīmju komplekts, pieeja Ieguldītāja profilam netiks bloķēta, un jebkāds Parādzīmju komplekts tiks glabāts neaktīvajā kontā, pirms tas tiks atmaksāts vai norakstīts.

19.8.

Nectaro saglabās jebkādu uzskaiti par Ieguldītāju un tā darījumiem Platformā saskaņā ar piemērojamo regulējumu.

19.9.

Ja Līgums tiks izbeigts saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, Nectaro nekavējoties apturēs jebkādu darījumu Ieguldījumu kontos un Platformā, un Ieguldītāja naudas līdzekļi un aktīvi tiks izmantoti saskaņā ar ierobežojumiem.

19.10.

Līguma izbeigšana neatbrīvos nedz Ieguldītāju, nedz Nectaro no to attiecīgajām saistībām vienam pret otru, kas radušās pirms Līguma izbeigšanas datuma.

20.

Nectaro maksātnespēja

20.1.

Gadījumā, ja Nectaro kļūst maksātnespējīgs, visas no Līguma izrietošās attiecības tiks kārtotas un risināta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu vai citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas tobrīd ir piemērojami, Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumu un citu piemērojamo regulējumu līdz ar to grozījumiem, papildinājumiem vai periodiski aizstājošajiem likumdošanas aktiem.

20.2.

Nevienu Ieguldītāja Parādzīmju komplektu nedrīkst izmantot, lai izpildītu jebkādu Nectaro saistību tā maksātnespējas gadījumā.

21.

Dažādi noteikumi

21.1.

Visiem paziņojumiem saskaņā ar Līgumu ir jābūt rakstveidā un nosūtītiem otrai Pusei Platformā vai pa pastu, vai e-pastā.

21.1.1.

Informējot Ieguldītāju, Nectaro izmantos Ieguldītāja profilā norādīto pasta vai e-pasta adresi vai Ieguldītājs profila ziņojumu nosūtīšanas risinājumu (ja tāds būtu).

21.1.2.

Informējot Nectaro, Ieguldītājs izmantos Platformā norādīto pasta vai e-pasta adresi vai Ieguldītāja profila ziņojumu nosūtīšanas risinājumu (ja tāds būtu).

21.2.

Jebkāds paziņojums Ieguldītājam vai pārējiem Platformas lietotājiem, kas neietver nekādus individuālus datus, var tikt publicēts Platformā.

21.3.

Ja paziņojums tiks nosūtīts pa pastu, to uzskatīs par saņemt pēc septiņām kalendārajām dienā no pasta pakalpojuma zīmoga uzspiešanas par ierakstītas vēstules pieņemšanu datumu. Savukārt, ja paziņojums tiks nosūtīts uz e-pasta adresi un saņēmējs iepriekš neapstiprinās saņemšanu, tas tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā dienā pēc nosūtīšanas. Ieguldītāja profilā nosūtīts paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu nosūtīšanas brīdī.

21.4.

Nosūtot paziņojumus, ziņojumus, pārskatus vai citu ar Līgumu saistīto informāciju e-pastā vai ar Ieguldītāja profila starpniecību, Nectaro nevar tikt saukts pie atbildības par jebkādu kaitējumu, kas nodarīts neatļautas piekļuves vai nelikumīgas informācijas izmantošanas no trešās personas puses rezultātā, ja šādas darbības ir pretējas Ieguldītāja interesēm.

21.5.

Lai izstrādātu un pilnveidotu Platformā piedāvātos pakalpojumus un ievērotu regulējumu, Nectaro var periodiski grozīt šo Līgumu, ievietojot šī Līguma grozīto versiju Platformā un norādot grozītās versijas numuru un datumu. Ieguldītājs piekrīt, ka šī Līguma grozītā versija stāsies spēkā:

21.5.1.

30 kalendārās dienas pēc publiskošanas Platformā vai agrāk, kad Ieguldītājs akceptē grozīto versiju Platformā; vai

21.5.2.

nekavējoties, ja grozījumi ir Ieguldītāja labā.

21.6.

Nectaro ir tiesības grozīt Cenrādi atbilstoši nepieciešamībai, kas var būt saistīts ar jaunu maksu ieviešanu vai atlaižu piedāvāšanu komisijas maksai. Šīs izmaiņas tiks izsludinātas, publicējot Platformā aktualizēto Cenrādi. Tomēr Nectaro informēs Ieguldītāju par jebkādām Cenrāža izmaiņām vismaz 30 kalendārās dienas pirms to stāšanās spēkā.

21.7.

Ieguldītājs piekrīt un apņemas regulāri pārskatīt Ieguldītāja profilu un pārbaudīt Platformā reģistrēto e-pasta adresi, vai tur nav jauni atjauninājumi vai informācija. Ieguldītājam ir pienākums to darīt vismaz reizi mēnesī. To darot, tiks uzskatīts, ka Ieguldītājs ir ticis informēts par jebkādām izmaiņām Līgumā vai Cenrādī, kā arī jebkādiem citiem atbilstošajiem jauninājumiem. Ieguldītājs un Nectaro neizpaust šādu informāciju nevienai trešajai personai, izņemot saskaņā ar Latvijas Republika tiesību aktos noteikto un atbilstoši Līgumam.

21.8.

No Līguma izrietošajām tiesiskajām attiecībām ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

21.9.

Attālināti noslēgtais Līgums tiks glabāts Nectaro datubāzē PDF faila formātā un ir pieejams Ieguldītājam Ieguldītāja profilā. Parakstītais Līgums tiks glabāts datubāzē laiku, kas norādīts Privātuma pamatnostādnēs.

21.10.

Šis Līgums ir sākotnēji sagatavots angļu valodā. Nectaro var nodrošināt šī Līguma un citu dokumentu un informācijas tulkojumu citās valodās un nodrošināt to pieejamību Platformā. Tomēr, ja starp tekstu angļu valodā un tekstu jebkurā citā valodā rodas jebkāda pretruna vai neatbilstība, teksts angļu valodā ir noteicošais.

Uzzini savas naudas potenciālu!